Nota prawna

Poruszyć ŚwiatOrganizacyjneNota prawna

Regulamin korzystania z serwisu Poruszyć Świat

Niniejszy Regulamin określa warunki użytkowania serwisu internetowego Poruszyć Świat (dalej „Regulamin”). Rozpoczęcie korzystania z serwisu i jego zasobów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na obowiązywanie warunków określonych treścią niniejszego Regulaminu

 

Postanowienia Ogólne

 1. Właścicielem serwisu jest AbbVie Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 21B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000399372, NIP: 525-25-19-394; kontakt reception.poland@abbvie.com, Telefon: +48 22 372 78 00 (zwana dalej: Właścicielem”).
 2. Korzystanie z serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z prawa polskiego. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla użytkowników z Polski.
 3. Korzystając z Serwisu zobowiązują się Państwo do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązują się Państwo do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Umożliwienie połączenia z zawartością stron internetowych z którymi połączony jest Serwis nie oznacza, że Właściciel rekomenduje takie strony lub też produkty lub usługi dostępne na takich stronach internetowych.
 5. Właściciel informuje, że serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się w niniejszym serwisie, (o ile nie zawierają takiej informacji) nie zostały przygotowane przez Właściciela i Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte.
 6. Serwis nie zawiera treści o charakterze reklamowym i nie bierze udziału w wymianie oraz nie łączy banerów o charakterze komercyjnych.
 7. Serwis respektuje postanowienia Kodeksu postępowania dla medycznych i zdrowotnych stron internetowych (HONcode).

 

Cel serwisu

 1. Celem serwisu jest edukacja zdrowotna na temat chorób reumatycznych o podłożu immunologicznym – RZS, ZZSK, ŁZS oraz MIZS.  Serwis przeznaczony jest dla pacjentów jak i ogółu społeczeństwa.
 2. Informacje zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny. Autorzy, konsultanci, jak i wydawcy serwisu dołożyli wszelkich starań, aby informacje, zawarte w tym serwisie zostały rzetelnie podane.
 3. Informacji zamieszczonych w Serwisie nie należy rozumieć, jako sugestii, iż w związku ze stosowaniem jakiekolwiek produktu leczniczego możliwe jest uniknięcie porady lekarskiej lub zabiegu chirurgicznego.
 4. Wszelkie decyzje dotyczące stosowania terapii, w tym środków farmakologicznych, należą wyłącznie do lekarza. Przed zastosowaniem jakiejkolwiek terapii lub produktu, opisanych w Serwisie, skonsultuj się z lekarzem.

 

Prawa autorskie

 1. Zawartość serwisu, w tym treści, grafiki, stanowią utwór w rozumieniu właściwych przepisów prawa autorskiego i przynależą do Właściciela. Możliwość używania, kopiowania i inne wykorzystanie treści opublikowanych w serwisie może odbywać się wyłącznie w celach niekomercyjnych i do użytku osobistego.
 2. Korzystanie z Serwisu do celów innych niż użytek osobisty, modyfikowanie Serwisu lub rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie wymaga wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Właściciela.
 3. Zawartość Serwisu obejmuje nazwy lub znaki towarowe, które zostały zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie dla celów informacyjnych. Korzystanie ze znaków towarowych umieszczonych w Serwisie wymaga wyraźnej pisemnej zgody uprawnionego podmiotu.

 

Postępowanie Reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Państwa z Serwisu, mogą być składane na adres elektroniczny: reception.poland@abbvie.com lub na adres siedziby Właściciela: ul. Postępu 21b, Warszawa.
 2. W terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od otrzymania reklamacji zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona i zgłaszający ją zostanie pisemnie poinformowany o zajętym stanowisku. Jeżeli reklamacja została zgłoszona drogą elektroniczną, odpowiedź na nią może również zostać przesłana na adres elektroniczny zgłaszającego reklamację.
 3. W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska Właściciela, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.