Świadczenia NFZ za granicą

Poruszyć ŚwiatReumatoidalne Zapalenie StawówPodróżowanieŚwiadczenia NFZ za granicą

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

obraz_258

Przed wyjazdem do jednego z krajów Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii, każdy ubezpieczony w Narodowym Funduszu Zdrowia powinien zaopatrzyć się w odpowiedni dokument – Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub formularz z serii E 100.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub formularz jest dowodem, że jest się uprawnionym do świadczeń zdrowotnych w ramach systemu zabezpieczenia społecznego w swoim kraju, a w przypadku Karty, stanowi ona także dowód zgody ubezpieczyciela na pokrycie kosztów niezbędnego z przyczyn medycznych leczenia, w trakcie pobytu za granicą.

Uwaga: EKUZ nie jest dowodem ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia uprawniającym do świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski. Oznacza to, że osoba ubezpieczona w NFZ może posługiwać się EKUZ wyłącznie w innych państwach członkowskich.

 

Dla kogo?

Prawo do otrzymania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego mają osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia. Każda osoba ubezpieczona, także członek rodziny, otrzymuje własną Kartę. Wydawana jest ona bezpłatnie.

Karta jest wydawana osobom wyjeżdżającym czasowo do innego państwa członkowskiego:

 • w celach turystycznych
 • w celu odwiedzenia rodziny lub znajomych
 • w związku z krótką podróżą służbową
 • w celu podjęcia studiów
 • pracownikom oddelegowanym do pracy za granicę przez polskiego pracodawcę

 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie przysługuje osobom, które przestały podlegać polskiemu ustawodawstwu, np. w związku z podjęciem pracy w innym państwie członkowskim, oraz osobom, których ubezpieczenie w NFZ wygasło.

 

Gdzie aplikować?

Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego należy złożyć wniosek w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Adresy i numery telefonów Oddziałów Wojewódzkich NFZ i Delegatur znajdują się na stronach http://www.nfz.gov.pl

Niezbędne dokumenty

Do wniosku trzeba załączyć dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne w NFZ, czyli:

 • w przypadku pracowników: ostatni RMUA bądź, gdy nie ma możliwości jego uzyskania, aktualnie podstemplowana książeczka ubezpieczeniowa lub zaświadczenie pracodawcy (wg wzoru dostępnego w NFZ),
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą: ostatni dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • w przypadku rolników ubezpieczonych w KRUS: zaświadczenie z KRUS o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie zdrowotne lub ostatni dowód wpłaty składki,
 • w przypadku emerytów: legitymacja emeryta (lub ostatni odcinek emerytury),
 • w przypadku rencistów: legitymacja rencisty (lub ostatni odcinek renty) oraz decyzja o przyznaniu renty,
 • w przypadku bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy: zaświadczenie z urzędu pracy o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Co gwarantuje Ci Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Posiadając EKUZ jesteś uprawniony/a do świadczeń zdrowotnych, które okażą się niezbędne z medycznego punktu widzenia w czasie pobytu na terytorium innego państwa członkowskiego, uwzględniając charakter świadczeń i przewidywany czas trwania pobytu. Każdorazowo zakres niezbędnych świadczeń ustala lekarz.

Pamiętaj, że posiadacz EKUZ uprawniony jest do wszystkich niezbędnych świadczeń umożliwiających mu kontynuowanie pobytu, tak, aby nie musiał on wracać do kraju w celu leczenia. Innymi słowy, nie można stawiać pacjenta w takiej sytuacji, że jest on zmuszony do powrotu do kraju na leczenie. Lekarz powinien potraktować uprawnionego w podobny sposób, jak osobę ubezpieczoną w Narodowym Funduszu Zdrowia, czasowo przebywającą w jego rejonie, którą przyjmuje po raz pierwszy.

Niezbędnych dla danej osoby świadczeń opieki zdrowotnej należy jej udzielić na takich samych zasadach, jak osobie ubezpieczonej w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Posiadaczom certyfikatu tymczasowo zastępującego Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego przysługuje taki sam zakres uprawnień, jak w przypadku EKUZ.

Jakie dane znajdują się na Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Na EKUZ znajdują się następujące informacje:

 • imię
 • nazwisko
 • data urodzenia
 • PESEL
 • numer identyfikacyjny instytucji, która wydała Kartę
 • numer identyfikacyjny Kart
 • data ważności Karty

 

Są to jedyne dane zawarte na Karcie. Każde państwo członkowskie wydaje Kartę we własnym języku urzędowym, zawierającą ten sam zestaw danych

 

Niezbędne dokumenty do pobrania:

http://www.nfz.gov.pl/ue/index.php?katnr=5&dzialnr=4&artnr=1828

 

Gdy nie masz karty

Jeśli przed wyjazdem nie uzyskałeś odpowiednich dokumentów, nie pozbawia Cię to możliwości skorzystania z omawianych unormowań prawnych. Konieczne w takiej sytuacji będzie jednak nawiązanie odpowiedniej korespondencji między instytucją w kraju w którym przebywasz a instytucją w kraju macierzystym.

Brak odpowiedniego dokumentu może skutkować koniecznością pokrycia kosztów leczenia bezpośrednio z własnej kieszeni. Z wnioskiem o zwrot poniesionych wydatków możesz wystąpić bezpośrednio do instytucji ubezpieczenia zdrowotnego w państwie, w którym świadczenia były udzielone, o ile jest to możliwe ze względu na zaplanowany czas Twojego pobytu w tym państwie. Pamiętaj o tym, że podstawą dokonania zwrotu przez instytucję zagraniczną będą nie tylko okazane przez Ciebie dowody zapłaty za udzielone w tym państwie świadczenia zdrowotne, ale również ważny w okresie udzielania świadczeń odpowiedni formularz serii E lub Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, wydana przez oddział wojewódzki NFZ właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania w Polsce.

W przypadku czasowych pobytów poza Polską, jeżeli uzyskanie zwrotu poniesionych kosztów nie było możliwe w trakcie pobytu w państwie, w którym świadczenia zostały udzielone, powinieneś zwrócić się o ich refundację do swojej instytucji właściwej, którą w stosunku do polskich ubezpieczonych jest właściwy oddział wojewódzki NFZ.