Dofinansowania

Poruszyć ŚwiatPorady ekspertówKonsultant ds. socjalnychDofinansowania

Turnusy rehabilitacyjne

Woman holding roll of banknotesOsoba niepełnosprawna może odliczyć od rocznego dochodu koszt turnusu rehabilitacyjnego. Może również skorzystać z dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), składając stosowny wniosek w centrum pomocy rodzinie (CPR). Do wniosku niezbędne jest dołączenie skierowania lekarza. Na wysokość dofinansowania wpływ mają oczywiście finansowe możliwości funduszu PFRON, dochody osoby wnioskującej o dofinansowanie oraz stopień jej niepełnosprawności. Osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności może wystąpić o dofinansowanie dla opiekuna, jeżeli lekarz umieści taki zapis w skierowaniu.

 

Dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego

Sprzęt rehabilitacyjny podlega dofinansowaniu, ale trzeba mieć stosowne zaświadczenie od lekarza. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wypisać wniosek o dofinansowanie kul, lasek i balkoników.

Natomiast w przypadku pozostałego sprzętu: wózka, stabilizatorów, czy obuwia ortopedycznego, wymagane jest zaświadczenie od ortopedy, chirurga, neurologa, reumatologa lub lekarza rehabilitacji medycznej. „Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze”, wystawione przez lekarza, powinno być potwierdzone i zarejestrowane w Narodowym Funduszu Zdrowia, gdzie należy się udać z dowodem osobistym i dowodem ubezpieczenia.

Wartość dofinansowania oraz częstotliwość korzystania z niego (najczęściej raz na 3 lata) określa rozporządzenie Ministra Zdrowia. Niestety, jeśli cena produktu jest wyższa niż kwota dofinansowania z NFZ, chory sam musi dopłacić różnicę. Można jednak wystąpić o dodatkowe dofinansowanie z PFRON. W tym celu należy złożyć wniosek do Centrum Pomocy Rodzinie lub Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z kopią zlecenia zarejestrowanego przez NFZ, fakturą pro forma na sprzęt zawierającą informację o wysokości udziału własnego oraz wartości refundacji NFZ, z oświadczeniem o miesięcznych dochodach na jedną osobę w gospodarstwie domowym oraz orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Na podobnych zasadach można skorzystać z dofinansowania do zakupu sprzętu nierefundowanego ze środków NFZ.

 

Dofinansowanie przystosowania mieszkania do potrzeb chorego

Największą trudność osobom chorym na reumatoidalne zapalenie stawów sprawia korzystanie z toalety i łazienki oraz w pewnym stopniu z kuchni. Przystosowanie mieszkania do potrzeb chorego wymaga zakupienia specjalistycznego sprzętu, którego 80 proc. wartości może zostać dofinansowane ze środków PFRON. Może to być np. zakup łóżka rehabilitacyjnego, podnośnika wannowego, a także innych specjalnych urządzeń ułatwiających poruszanie się. W tym przypadku także niezbędne będzie zaświadczenie od lekarza specjalisty z zaleceniem zakupu danego sprzętu, faktura pro forma na ten sprzęt, oświadczenie o miesięcznych dochodach na jedną osobę w gospodarstwie domowym oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Po przyznaniu dofinansowania należy podpisać umowę, a następnie przedstawić dokument w celu przelania kwoty dofinansowania na konto sprzedawcy.

Na podobnych zasadach można uzyskać dofinansowanie na dostosowanie mieszkania do własnych potrzeb. W tym przypadku konieczne jest posiadanie prawnego tytułu do lokalu. Należy także przedstawić projekt zmian wraz kosztorysem oraz dołączyć pisemną zgodę właściciela budynku.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie: http://www.pfron.org.pl.

 

Wydatki na cele rehabilitacyjne

Wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych przez osobę niepełnosprawną częściowo rozlicza się w oparciu o imienne dokumenty finansowe, a częściowo – ryczałtowo. Do tych wydatków zalicza się między innymi:

  • adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych;
  • przystosowanie pojazdów;
  • zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego;
  • zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych;
  • odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, odpłatny pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne;
  • opłacenie przewodników osób z niepełnosprawnością narządu ruchu;
  • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa (o znacznym stopniu niepełnosprawności);
  • leki, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo, ale tylko wydatki powyżej określonej kwoty.
  • odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
  • używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej I i II grupy. Więcej na stronie www.mf.gov.pl i www.niepelnosprawni.pl