Opieka nad dzieckiem – zasiłki pieniężne

Poruszyć ŚwiatMłodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawówWsparcie socjalneOpieka nad dzieckiem – zasiłki pieniężne

Leki i koszty przejazdu

Odpłatność rodziców Za leki rodzice płacą na zasadach ogólnych. W przypadku posiadania przez dziecko orzeczenia o niepełnoprawności (do lat 16)…

Przejdź

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje na każde dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia 16 lat. Młodzież otrzymuje ten zasiłek w przypadku orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (jeżeli ta niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 lat) i niezależnie od wymogu wiekowego, posiadając orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.  Zasiłek ten nie jest związany z kryterium dochodowym rodziny.

Zasiłek socjalny

W przypadku niskiego dochodu rodzina może wystąpić o zasiłek socjalny. Może to być zasiłek okresowy lub celowy.

Zasiłek okresowy jest wypłacany m.in. w sytuacji długotrwałej choroby, niepełnosprawności.

Zasiłek celowy wypłaca się na zaspokojenie określonej potrzeby życiowej np. na zakup leków.

Występując o ww. zasiłki trzeba spełnić kryterium dochodowe.

Odwołania od decyzji ośrodka pomocy społecznej

Decyzję o przyznaniu pomocy podejmuje i podpisuje dyrektor ośrodka pomocy społecznej (OPS), w którym ubiegamy się o wsparcie. Odwołanie od niekorzystnej decyzji należy złożyć w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania do instytucji odwoławczej podanej w decyzji. Jeżeli uznamy, że pracownik pomocy społecznej przeprowadzający wywiad środowiskowy naruszył przepisy lub zachowywał się wobec nas niewłaściwie, możemy złożyć skargę do dyrektora OPS.