Leki i koszty przejazdu

Poruszyć ŚwiatMłodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawówWsparcie socjalneLeki i koszty przejazdu

Pomoc w domu

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego Dodatek przyznawany jest na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem…

Przejdź

Odpłatność rodziców

Za leki rodzice płacą na zasadach ogólnych. W przypadku posiadania przez dziecko orzeczenia o niepełnoprawności (do lat 16) lub stopniu niepełnosprawności, dziecko i jego opiekun mogą korzystać z ulg komunikacyjnych.

Dziecko oraz jego rodzic lub opiekun mają prawo do:

– 78% ulgi w pociągach PKP i autobusach PKS na trasie z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do: przedszkola, szkoły, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem (dzieci na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych, rodzice lub opiekunowie – biletów jednorazowych).

Korzystający z ulgowych przejazdów do placówek wychowawczo-oświatowych są zobowiązani posiadać odpowiedni dokument potwierdzający niepełnosprawność i legitymację szkolną/studencką. Przy przejazdach do jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych lub organizujących turnusy rehabilitacyjne wymagane jest dodatkowo, oprócz wyżej wymienionych dokumentów, zaświadczenie (zawiadomienie) określające:

  • miejsce i termin badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej, lub na turnusie rehabilitacyjnym,
  • w drodze powrotnej potwierdzające stawienie się na badania, konsultacji, turnusie itp.

Podróżując bez dziecka (po dziecko lub po odwiezieniu dziecka) rodzic/opiekun powinien posiadać zaświadczenie ze szkoły lub innej placówki, potwierdzające zaistniałą sytuację.

W pozostałych sytuacjach dzieci i młodzież niepełnosprawna mają prawo:

1) w wieku do ukończenia 4 lat do bezpłatnych przejazdów w 2 klasie pociągów PKP oraz w autobusach PKS bez zajmowania oddzielnego miejsca na podstawie biletów jednorazowych oraz dokumentu stwierdzającego wiek dziecka,

2) w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia „zerówki” do 37% ulgi przy przejazdach pociągami oraz w autobusach PKS, na podstawie biletów jednorazowych oraz dokumentu stwierdzającego wiek dziecka, zaświadczenia o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego, legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego,

3) od rozpoczęcia ”zerówki” do ukończenia szkoły (do ukończenia 24 lat przy szkole średniej i 26 lat przy szkole wyższej) na podstawie legitymacji szkolnej/studenckiej do ulgi:

  • 49% – przy zakupie biletów imiennych miesięcznych w pociągach osobowych i pospiesznych oraz w autobusach PKS w komunikacji zwykłej i przyspieszonej,
  • 37% – przy zakupie biletu jednorazowego w przypadku przejazdów pociągami osobowymi, pospiesznymi i ekspresowymi. Ulga ta nie przysługuje w komunikacji autobusowej.

W przypadku posiadania przez dziecko, po ukończeniu 16 roku życia, orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, ma ono prawo do 49% ulgi w pociągach osobowych i autobusach PKS w komunikacji zwykłej na podstawie biletów jednorazowych oraz 37% ulgi w pozostałych pociągach PKP i autobusach PKS, również na podstawie biletów jednorazowych. Opiekun takiego dziecka, na podstawie jednego z dokumentów podopiecznego oraz biletów jednorazowych, ma prawo do 95% ulgi w pociągach PKP i autobusach PKS.